Category Archives for Chuyện đời

Vì sao có người luôn gặp quý nhân trợ giúp, có người làm việc gì cũng không thuận?

Cổ ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương thức”, ý nói có duyên thì xa ngàn dặm rồi cũng sẽ gặp, vô duyên thì

Continue reading